Μέλη Συνδέσμου

Για να γίνει κάποιος τακτικό μέλος του Συνδέσμου πρέπει να έχει ορκισθεί μαζί με την τάξη μας, είτε ως πρωτοετής την 21η Δεκεμβρίου 1971, είτε ως Ανθυπολοχαγός την 26η Ιουλίου 1975. 

Οι σύζυγοι ή το μεγαλύτερο τέκνο των συμμαθητών που έχουν αποβιώσει,  καθίστανται  αυτοδικαίως μη τακτικά μέλη του  Συνδέσμου, τιμής  ένεκεν.

Μη τακτικά μέλη  μπορούν να είναι επίσης άλλα μέλη των οικογενειών των τακτικών μελών μετά από έγγραφη πρόταση δύο τουλάχιστον τακτικών μελών και έγκριση της προτάσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι ανήκει  μόνον στα τακτικά μέλη.