Πόροι Συνδέσμου

Πόροι του Συνδέσμου λογίζονται, οι συνδρομές των μελών του και οι κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κάθε άλλο έσοδο νόμιμα περιερχόμενο στο Σύνδεσμο, καθώς και οι πρόοδοι των κεφαλαίων ή της περιουσίας του.