Διοικητικά Όργανα

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από τον νόμο ή  από το καταστατικό, σε άλλα όργανα.

Το Πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με διετή θητεία, φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του Συνδέσμου, διαχειρίζεται το κεφάλαιο και την περιουσία αυτού και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Συνελεύσεως.

Τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία ενεργεί διαχειριστικό έλεγχο κάθε ημερολογιακό έτος. Το πόρισμα το ελέγχου υποβάλλεται στην Συνέλευση, μέσω του Δ.Σ.