Η ΜΑΧΗ ΠΕΣΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (29-30 ΝΟΕ 1912)

Η μάχη  στα  Πεστά Ιωαννίνων  χαρακτηρίστηκε ως  μία από  τις  πλέον 

αποφασιστικές  μάχες  των  πολεμικών  επιχειρήσεων  των  Ελληνικών 

Δυνάμεων  κατά  τον  Α΄ Βαλκανικό  Πόλεμο . Ιστορικής  σημασίας  υπήρξε

η συμμετοχή  και  η δράση  του  ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ  ΚΡΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  κατά  

τη  μάχη  αυτή .